Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

Algemene bepalingen
De hieronder vermelde algemene verkoopsvoorwaarden zijn als enige van toepassing op alle bij Ultimated NV geplaatste bestellingen mbt verkopen, diensten en prestaties. De klant verklaart onderhavige algemene verkoopvoorwaarden te kennen en te aanvaarden.  
Al onze verkopen, diensten en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Ultimated NV worden mededelingen, voorwaarden en meldingen, al dan niet gedrukt, op brieven en andere documenten van de klant, beschouwd als niet-bestaande voor zover zij niet overeenstemmen met deze algemene voorwaarden.
Wij behouden ons het recht om het materiaal te leveren dat het voorwerp van de bestelling uitmaakt met al de wijzigingen die door de constructeurs zouden aangebracht zijn. De aanduidingen vermeld op foto's, illustraties, tekeningen enz. worden enkel  ter inlichting verstrekt en kunnen nooit aanleiding geven tot enig verhaal. 
Studies en documenten die aan de klant worden bezorgd, blijven de volledige eigendom van Ultimated NV. 
Alle aangestelden, werknemers en andere gemachtigden van de Klant worden geacht in zijn naam en voor zijn rekening te handelen.

Afsluiten van de koop 
Onze offertes zijn steeds vrijblijvend, behoudens verkoop. De bestellingen en de bijzondere voorwaarden afgesloten met onze vertegenwoordigers binden ons slechts na aanvaarding door de directie. Bestellingen gebeuren in regel middels een ondertekende bestelbon, maar kunnen door de klant zowel mondeling, schriftelijk als per e-mail worden doorgegeven. In alle gevallen zal dit beschouwd worden als een geldig geplaatste bestelling. Indien een mondeling geplaatste bestelling naderhand niet gestaafd wordt door een ondertekende bestelbon of door correspondentie per schrift of e-mail dan zal de  Klant zich behoudens bewijs van het tegendeel in geen enkel geval kunnen beroepen op een gebrek aan toestemming
In geval van financiering wordt de verkoop afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat die financiering verkregen wordt binnen een maximum termijn die bij bestelling bepaald wordt. 
In de herstellingsbestekken waarvan de kosten ten laste vallen van de klant, wordt rekening gehouden met de prijzen in voege op het ogenblik van de opstelling van het bestek. Wij houden ons uitdrukkelijk het recht voor de prijzen aan te rekenen die op het ogenblik van de uitvoering van de werken van toepassing zijn. Indien bepaalde onderdelen tijdens de uitvoering van werken vervangen moeten worden, dan zullen de kosten daarvan aan de klant gefactureerd worden tegen de prijzen in voege op het ogenblik van de uitvoering van de werken. 

Levering - termijn 
Onze goederen worden geacht geleverd te zijn in onze werkplaatsen voor verzending. 
De leveringstermijn wordt slechts bij wijze van aanduiding gegeven en is niet strikt van toepassing. Deze termijn wordt automatisch verlengd in geval van overmacht, staking, oorlog, overstroming, enz. In geval van definitief beletsel, onafhankelijk van onze wil, zullen onze verplichtingen definitief een einde nemen zonder mogelijk verhaal, om welke reden ook, vanwege de klant. 
Voor de levering van materiaal begint de termijn slechts na ontvangst van alle gegevens en richtlijnen die het mogelijk moeten maken de bestelling uit te voeren. Voor herstellingen start de termijn slechts na het akkoord van de klant met ons bestek en voor zover het materiaal in onze werkplaatsen gedeponeerd wordt. Bovendien zijn wij van alle verplichtingen op het stuk van termijn ontslagen wanneer de betalingsvoorwaarden door de klant niet worden nageleefd of wanneer tijdens de uitvoering van de bestelling wijzigingen worden aangebracht. 
Indien de koper het aangekochte materiaal op het overeengekomen tijdstip niet in ontvangst neemt, en na een aangetekende ingebrekestelling om zijn verplichtingen binnen een nieuwe termijn van tien dagen vanaf de verzending van de aangetekende brief  te vervullen, zullen wij de keuze hebben: 
hetzij de uitvoering van het contract te eisen, onder voorbehoud van vergoeding van de schade; 
hetzij ervan uitgaan dat verkoop als ontbonden wordt beschouwd. 
Bij ontbinding van de verkoop door de schuld van de koper, zullen wij het recht hebben een forfaitaire vergoeding te eisen gelijk aan 10% van de overeengekomen prijs exclusief belasting, met een minimum van 400 euro. 

Prijs 
Behoudens andersluidende bepaling gelden onze prijzen in onze fabrieken of magazijnen, en zijn alle belastingen, taksen en lasten ten laste van de klant. Onze prijzen zijn van rechtswege en zonder verwittiging onderhevig aan de marktschommelingen en zullen definitief bepaald worden rekening houdend met de prijzen die door onze fabrieken en/of leveranciers vastgesteld worden en die op de dag van de terbeschikkingstelling van de klant van toepassing zijn. 
Het materiaal wordt niet door ons verzekerd, behoudens uitdrukkelijk verzoek van de klant en op zijn kosten. 

Aanvaarding 
De handtekening van de klant of van zijn personeelsleden op het proces-verbaal van ontvangst betekent eveneens aanvaarding ervan. In geval van voorbehoud of van weigering van ondertekening van dit proces-verbaal zal het materiaal als aanvaard beschouwd worden, tenzij de klant ons binnen de 48u. de redenen daarvoor, met bewijzen ter staving, bekend maakt. 
In alle andere gevallen moet elke klacht, om ontvankelijk te zijn ons binnen de 8 dagen na levering schriftelijk en aangetekend worden ter kennis gebracht. 
 
Vervoer 
Het vervoer en, in het algemeen, alle verrichtingen van behandeling en het ter plaatse brengen, vallen ten laste van de klant en gebeuren op zijn kosten, risico's en gevaar;  de klant moet de zendingen bij aankomst nakijken en desgevallend verhaal uitoefenen tegenover de vervoerders. Indien er geen bezwaar wordt aangetekend bij het ontvangst van de goederen, kan de transportfirma niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade. In dat geval kan N.V. Ultimated de beschadigde goederen niet vergoeden.  De verpakking wordt tegen kostprijs gefactureerd en niet teruggenomen. 

Monteren 
Behoudens andersluidende overeenkomst, gebeurt het monteren door ons toedoen, op kosten van de klant, op de door hem bepaalde plaats. 
Daartoe zal de klant ons gratis het nodige materiaal en personeel ter beschikking stellen, zonder enige aansprakelijkheid van onzentwege. 

Waarborg 
Wij waarborgen het gekochte materiaal conform de garantievoorwaarden voorzien door de fabrikant. Ten aanzien van consumenten, in de zin van personen die de aankopen doen buiten hun beroepsactiviteit of commerciële activiteiten, waarborgen wij het gekochte materiaal gedurende een periode van twee jaar te rekenen vanaf de levering. 
De klant die de waarborg inroept, is gehouden ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, bij gebreke waaraan zijn rechten vervallen, en de defect geachte onderdelen op zijn kosten voor onderzoek terug te zenden. 
Wij zijn van onze waarborg ontslagen wanneer het materiaal hersteld werd door derden of wanneer de onderdelen vervangen worden door andere, niet oorspronkelijke onderdelen. Zijn eveneens uit de waarborg uitgesloten, de stukken, beschadigingen, ongevallen, enz. te wijten aan een overdadig of abnormaal gebruik, een tekort aan zorgen, een ontoereikend onderhoud, een vergetelheid of onervarenheid van degene die zich van het materiaal bedienen. 
Onze aansprakelijkheid onder waarborg verlengt de duur van de waarborg geenszins. De waarborg zal van rechtswege ophouden in geval van afstand of overdracht van het materiaal. Hetzelfde geldt wanneer het geleverde materiaal niet op de overeengekomen vervaldag betaald wordt. 
Voor onderdelen die buiten de fabrieken van de constructeur behandeld werden, zal alleen de waarborg van de fabrikant van die onderdelen van toepassing zijn, met uitsluiting van de waarborg die het voorwerp uitmaakt van onderhavig artikel. 
De N.V. Ultimated, zal nooit aansprakelijk zijn, noch gehouden kunnen worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade, aanspraken van derden, geleden door de klant wegens stilstand of immobilisatie van het materieel in onze werkplaatsen, op de werven of bij de klant.
 
Betaling 
Alle facturen van Ultimated NV zijn betaalbaar  binnen dertig (30) kalenderdagen na verzendingsdatum zoals vermeld op de factuur, netto zonder korting, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling binnen de voorziene termijnen wordt het factuurbedrag automatisch en zonder aanmaning verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het totale factuurbedrag met een minimum van 200 Euro. Het openstaand saldo doet een interest ontstaan van één procent per maand vanaf de vervaldatum van de factuur, waarbij iedere begonnen maand geldt als een verstreken maand. Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke of buitengerechtelijke aanmaningen, zijn steeds ten laste van de klant. Alle andere nog openstaande bedragen zullen vanaf dan onmiddellijk en integraal verschuldigd zijn door de klant. 
Zowel voor het leveren van goederen en diensten als voor het uitvoeren van werken geldt dat Ultmated NV een voorschot van 50% kan aanrekenen bij bestelling, en dat de bestelling pas definitief wordt bij ontvangst van de betaling van de voorschotfactuur. In voorkomend geval zal Ultimated NV de klant daarvan voorafgaand aan de aanvaarding van in kennis stellen.  
 
Eigendomsvoorbehoud 
Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, de eigendomsoverdracht van het verkochte materiaal slechts zal plaatsvinden na volledige betaling van de overeengekomen prijs, in hoofdsom, eventuele intresten en kosten inbegrepen. De overdracht van risico heeft plaats op het ogenblik van de levering. Wanneer de koper zijn verplichtingen niet zou nakomen, zal de verkoper de verkoop als van rechtswege ontbonden beschouwen veertien dagen na de verzending van een ingebrekestelling en de teruggave van het materiaal eisen, op kosten van de koper. De laatste aanvaardt, zowel nu als dan, de schade van de verkoper op een bedrag van 250 euro per dag vertraging te bepalen, onverminderd de andere vergoedingen die zouden kunnen verschuldigd zijn, wanneer de verkoper door de schuld van de koper het materiaal niet kan terugnemen.
 In dit geval zullen alle door de koper betaalde bedragen verworven blijven, als forfaitaire en onherroepelijke schadevergoeding, onverminderd alle verdere schadevergoeding en intresten indien daartoe bestaat. 
 
Vrijwaringsregeling 
Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken, dient de door de koper te worden ingesteld binnen de 2 maanden van de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waarvan de vordering in toepassing van artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek onontvankelijk is. 
Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen het jaar na de levering. Zo er verantwoordelijkheid is in hoofde van de verkoper, zal de koper de schade concreet moeten bewijzen. Indien de klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt de verplichting van de verkoper zich tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed. Geen enkele andere schade van de koper of een derde, komt in aanmerking voor vergoeding. Elke aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval uitgesloten, wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is. Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval, door de consumenten, in de zin van personen die de aankopen doen buiten hun beroepsactiviteit of commerciële activiteiten, worden ingesteld binnen de twee jaar na levering; door andere dan consumenten, dient deze vordering te worden ingesteld, op straffe van ver val, binnen het jaar na levering. 
 
Rechtsbedeling 
Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch Recht en zijn de bepalingen van de Belgische Wetgeving van toepassing.
Voor alle geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.